Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sandomierzu

Służba Cywilna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sandomierzu jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 10, 27-600 Sandomierz.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@piwsandomierz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sandomierzu może przetwarzać Pani/ Pana dane w celu:
  • Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sandomierzu, nałożonego mocą prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności:
   • Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
   • Ustawą z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,
   • Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
   • Ustawą z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
   • Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt,
   • Ustawą z dnia 22 lipca 2006r. o paszach,
   • Ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne,
   • Ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
   • Ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
   • Ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach,
  • Wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sandomierzu.
  • Wykonaniem zawartej z Panią/Panem umowy.
  • Realizacji Pani/Pana zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • Pani/Pan jako Strona postępowania, jako Wnioskodawca, Pani/Pana pełnomocnicy.
  • Inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  • Podmiot przetwarzający zgodnie z zawartą umową powierzenia.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest:
  • Dobrowolne, ale jest konieczne do zawarcia umowy, załatwienia sprawy
  • Wymogiem ustawowym, wynika z przepisów prawa